دین در زمان غیبت ....

امام صادق (ع) فرمود :

کسی که بخواهد در زمان غیبت به دین خود چنگ بزند و به لوازم دینداری ملتزم باشد مانند کسی است که بخواهد با کشیدن دست ، خارهای درخت قتاد ( درختی که خارهائی مانند سوزن دارد) را بکند

کافی جلد 1 ص 355

/ 0 نظر / 8 بازدید