مجلس ذکر...

حضرت امام صادق (ع) به داوود ابن سرحان فرمودند :

یاداوود ابلغ موالینا منی السلام

ای داوود ! به شیعیان ما از ما سلام برسان و به ایشان از طرف من بگو :

رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاکرا امرنا فان ثالثهما ملک یستغفرلهما...

یعنی خداوند رحمت کند بنده ای را که با دیگری جمع شده و امر ما را ذکر نماید پس سومین نفر آنها ملکی می باشد که برای ایشان تا آنکه متفرق شوند طلب مغفرت می نماید تا وقتی که باز جمع شده و مشغول ذکر احیای امر ما شوند و بهترین مردمان بعد از ما کسانی می باشند که امر ما را ذکر کنند و مکرر ما را یاد نماید.

کبریت احمر ص119

و در جای دیگر امام باقر (ع) به خثیمه فرمودند:

دوستان ما را سلام برسان و امر به تقوی کن و آن که در خانه های خود همدیگر را ملاقات نموده و احیای امر ما نمایند خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده نماید به ذکر آن .

کافی جلد 2 ص 175

 

/ 0 نظر / 9 بازدید