بنویسید که صدغم دارد...

برمزارم بنویسید که نوکر بوده

او به عطر نفس یارمعطر بوده

برمزارم بنویسید که صد غم دارد

بر تنش  پیرهن  ماه  محرم دارد

بنویسید که در سایه  پرچم  بوده

سالها گریه کن شاه دو عالم بوده

بنویسید که حرفش همگی از دل بود

بنویسید که بر بی کفنی مایل بود

 بر مزارم   بنویسید  عزا  لازم  نیست

گریه جز برغم دستان جدا لازم نیست

بنویسید که با خود غم غربت دارد

بنویسید که سر برسر تربت دارد

دوره  کودکی اش  زیر  علم بگذشته

گریه کرده اگر از صحن حرم بگذشته

/ 0 نظر / 9 بازدید