تقدیم به مادر سقای ادب ....

 شعله بر خشگ و تر نباید زد

تیر را بر جگر نباید زد

پیش این شیرزن هرگز

حرف دست و سپر نباید زد

هرکه را چار تا پسر دارد

اینقدرها نظر نباید زد

گرچه شق القمر شده اما

حرف شق القمر نباید زد

روضه را با کنایه می خوانند

سرو را با تبر نباید زد

گاهی اوقات مثل ضربه دست

تیررا بی خبر نباید زد

پیرمردی که بی عصا مانده

مثل کوه از کمر نباید زد

صید بر خاک مانده را دیگر

با کمان اینقدر نباید زد

چشمهائی که تیرشان زده اند

باز تیر سه پر نباید زد

کمتر از پنج مرتبه در روز

در این خانه در نباید زد

مهدی محمدی.

/ 0 نظر / 9 بازدید