باب القبله

نفسش گرم دعای پدرم باعث شد ----- شوم از گریه کنان پسر این خانه

مرداد 94
5 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
3 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
13 پست
شهریور 93
14 پست